01
Dąb Niepodległości
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!

01
Dzień św. Patryka w VIII LOS
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii !!

01
Oferta edukacyjna
 
czytaj
01
Dzień Otwarty
 
17 maja 2019 czytaj
01
Warsztaty profilaktyczne
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii !!!

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie

 


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie.

 

Inspektor ochrony danych

 

Jeśli ma Pana/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych w zakresie działania VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego
w Częstochowie, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodms@sod.edu.pl lub telefonicznie - nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.

 

 

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 

a)     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie

 

 

 

 b)   realizacji umów zawartych z kontrahentami;

 

 c)  w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
  podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ich odbiorcami mogą być:

 

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 

     b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów
     podpisanych przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie.

 

.

 

                  

 

 

 

Okres przechowywania danych

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 

a)       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 

b)       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

c)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 

  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 

  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 

  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
   z przepisów prawa;d)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 

  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 

  • Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;e)   prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 

  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  • zaistnieją przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
   w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
      i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
      w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.g)     prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku gdy:  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   z obowiązującym prawem.   f)   prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku:  • powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych.Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

 

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 
Warto wiedzieć:

MRS

Obecnie w skład Młodzieżowej Rady Szkoły wchodzą:

 

1. Samuel Jasik kl. IIIa

2. Oleksandra Fisichenko kl. Ia

3. Weronika Mądrzyk kl. IIb

4. Laura Stasiura kl. Ib 

5. Wiktoria Borkowska kl. Ia

czytaj wiecej

ManequinChallenge 

Podjeliśmy wyzwanie #ManequinChallenge

 

czytaj wiecej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszego ucznia

Uczeń klasy IIIa Kamil Bejm otrzymał  Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów.

 


czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.