01
koniec roku szkolnego 2018/19
 
czytaj

zapraszamy do galerii!!!

01
Dzień Otwarty w VIII LOS
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii !!!

01
Spotkanie z aktorem
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Żegnamy naszych maturzystów
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!

01
Oferta edukacyjna
 
czytaj

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie

 


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie.

 

Inspektor ochrony danych

 

Jeśli ma Pana/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych w zakresie działania VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego
w Częstochowie, a także przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodms@sod.edu.pl lub telefonicznie - nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.

 

 

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 

a)     wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na VIII Liceum Ogólnokształcącym Samorządowym w Częstochowie

 

 

 

 b)   realizacji umów zawartych z kontrahentami;

 

 c)  w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
  podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych ich odbiorcami mogą być:

 

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 

     b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów
     podpisanych przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie.

 

.

 

                  

 

 

 

Okres przechowywania danych

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

 

a)       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 

b)       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 

c)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 

  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 

  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 

  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
   z przepisów prawa;d)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:  • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 

  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 

  • Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;e)   prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 

  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:  • zaistnieją przyczyny związane z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 

  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
   w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
      i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
      w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.g)     prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku gdy:  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   z obowiązującym prawem.   f)   prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku:  • powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych.Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/Panią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

 

Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

 
Warto wiedzieć:

MRS

Obecnie w skład Młodzieżowej Rady Szkoły wchodzą:

 

1. Samuel Jasik kl. IIIa

2. Oleksandra Fisichenko kl. Ia

3. Weronika Mądrzyk kl. IIb

4. Laura Stasiura kl. Ib 

5. Wiktoria Borkowska kl. Ia

czytaj wiecej

ManequinChallenge 

Podjeliśmy wyzwanie #ManequinChallenge

 

czytaj wiecej

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszego ucznia

Uczeń klasy IIIa Kamil Bejm otrzymał  Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów.

 


czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.