01
Zakończenie roku szkolnego 2021/22
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Zajęcia na Politechnice Częstochowskiej
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Gra terenowa - Wszystko nas łączy...
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Wycieczka w Pieniny
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

01
Pożegnanie Maturzystów
 
czytaj

Zapraszamy do Galerii!!!

Ćwiczyć każdy może 

Regulamin


Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej
„Ćwiczyć każdy może”


organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu


 


Regulamin określa procedurę i zasady przyznawania tytułu Szkoła w Ruchu (SwR)/ Przedszkole w Ruchu (PwR).


  1. I.              Cel akcji


 


Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:


 


  • Ruch w szkole/przedszkolu 1. 1.     wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)

 2. 2.     wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2)

 3. 3.     edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

 4. 4.     kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)

  1. 5.     pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5) 


Obszary dla szkół: 1-5


Obszary dla przedszkoli: 1, 3, 4


  • Ruch poza szkołą/przedszkolem 1. 6.     zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)

 2. 7.     zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)

 3. 8.     aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)

 4. 9.     aktywny wypoczynek (obszar nr 9)


Obszary dla szkół: 6-9


Obszary dla przedszkoli: 6-8


  1. II.            Organizatorzy konkursu


 


Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspierającym akcję jest Ośrodek Rozwoju Edukacji. 1. III.           Uczestnicy


 


Akcja adresowana jest do:


a)    Dyrektorów szkół i przedszkoli;


b)    Nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej;


c)    Uczniów i wychowanków przedszkoli. 1. IV.          Postanowienia Ogólne


 


Zasady przyznawania tytułu


 


Tytuł stanowi wyróżnienie dla szkół i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniają się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej.


 


Tytuł może być przyznany szkołom i przedszkolom, które wezmą udział w Akcji „Ćwiczyć każdy może” i spełnią wymagane kryteria.


 


Procedura przyznawania tytułu


 


W celu przyznania tytułu SwR albo PwR należy:


a)    wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, zawierający podstawowe dane zgłaszanej placówki. Formularz jest zamieszczony na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl. Dane szkoły lub przedszkola w przypadku pozytywnej weryfikacji zostaną zamieszczone na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl z adnotacją „Szkoła / przedszkole, które przystąpiły do Akcji”;


b)   w czasie trwania akcji zrealizować i udokumentować zrealizowane zadania;


c)    wypełnić elektroniczny wniosek o przyznanie tytułu SwR albo PwR, zawierający opisy oraz linki elektroniczne do dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymaganych zadań, a następnie wydrukować go i przesłać wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (zgody wszystkich osób występujących w filmach, na zdjęciach i oświadczenie dot. praw autorskich) na adres:


Ośrodek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa


(z dopiskiem na kopercie Rok Szkoły w Ruchu oraz oznaczeniem województwa);


d)    wniosek oraz załączniki o przyznanie tytułu zamieszczone są na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl i powinny być podpisane przez dyrektora szkoły/przedszkola oraz opatrzone pieczęcią szkoły/przedszkola.


 


 


Dokumentacja osiągnięć szkoły/przedszkola w przypadku pozytywnej weryfikacji zostanie zamieszczona na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl oraz na profilu Szkoły w Ruchu na portalu społecznościowym Facebook z zachowaniem prawa do umieszczenia informacji o autorze utworu/ów.


 


Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia zgłoszenia w przypadku niewypełnienia w całości wniosku zgłoszeniowego. Wnioski zgłoszeniowe bez potwierdzenia w postaci nadesłania wersji papierowej również nie będą rozpatrywane.


 


  1. V.            Obszary i zadania


 


Aby otrzymać tytuł SwR albo PwR, szkoła/przedszkole musi spełnić i udokumentować trzy z podanych poniżej zadań.


 


Przez dokumentację rozumie się zdjęcia, filmy, skany dokumentów, które powinny zostać zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej (np. na stronie szkoły, na portalu społecznościowym itp.). W formularzu zgłoszeniowym należy umieścić linki do stron zawierających dokumentację dokonań. Dyrektor szkoły/przedszkola zobowiązany jest poświadczyć we wniosku zgłoszeniowym, że posiada uzupełnione i podpisane przez uprawnione osoby zgody na wykorzystanie wizerunku, który został użyty w przesłanej dokumentacji (załączniki nr 1 i nr 2 do regulaminu) oraz że posiada zgody autorów utworów, które zostały zgłoszone w ramach Akcji (załącznik nr 3 do regulaminu).


 


Każde zadanie musi dotyczyć innego obszaru.


 


Wśród zadań obowiązkowo musi znaleźć się zadanie z obszaru nr 1.


 


  • Ruch w szkole/przedszkolu 1. 1.    wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (szkoła)/ zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole)  (obszar nr 1)


Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przykładów dobrych praktyk szkoły lub przedszkola związanych z aktywnością fizyczną społeczności szkolnej/przedszkolnej, które dowodzą, że lekcje WF/aktywne zajęcia wychowania przedszkolnego mogą być ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zajęć WF/aktywnych zajęć wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zajęć);


  1. 2.    wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar nr 2)


Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć alternatywnych (zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego;


  1. 3.    edukacja zdrowotna (obszar nr 3)


Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Napisanie dwóch scenariuszy zajęć dotyczących roli aktywności ruchowej w życiu, wraz z dokumentacją foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego/aktywnych zajęciach wychowania przedszkolnego;


  1. 4.    kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4)


Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udział nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i ośrodków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej;


  1. 5.    pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5)


Zadanie dla nauczycieli WF: Przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych (np. popołudniowa wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg przełajowy itp.);


  • Ruch poza szkołą 1. 6.    zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6)


Zadanie skierowane do szkół i przedszkoli współpracujących
z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, związkami harcerskimi, związkami sportowymi, organizacjami pozarządowymi (za pośrednictwem szkół
i przedszkoli):
Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci
i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia;


Biblioteki, domy kultury, związki harcerskie, związki sportowe i organizacje pozarządowe biorą udział w Akcji za pośrednictwem szkół i przedszkoli. Szkoły
i przedszkola mogą wspólnie wykonać z ww. instytucjami zadanie z obszaru
nr 6. Zorganizowany i przeprowadzony konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu aktywnego trybu życia, bezpieczeństwa lub zdrowia zgłasza i dokumentuje we wniosku zgłoszeniowym szkoła albo przedszkole. Za zorganizowanie
i przeprowadzenie konkursu żadna instytucja nie może pobierać od uczestników konkursu opłat.


  1. 7.    zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)


Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zachęcenia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis);


  1. 8.    aktywność w gronie rodziny (obszar nr 8)


Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej i/lub dyrektorów szkół i przedszkoli: Zorganizowanie imprezy z udziałem najbliższych członków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole/przedszkolu itp.;


  1. 9.    aktywny wypoczynek (obszar nr 9)


Zadania dla uczniów na portalu społecznościowym Facebook Roku Szkoły w Ruchu (co najmniej raz w miesiącu nowe zadanie), np.: Nauczyciel miesiąca – pochwal się swoimi zajęciami WF! (prośba o przesyłanie foto/wideo); Czas na górski trekking! Kto za – kciuk w górę! (prośba o przesyłanie foto/wideo z wycieczek klasowych w góry); Wyścig w śniegu po kolana, czyli boiska zimą żywe, Dzień skakania na skakance itp.


  1. VI.          Przyznanie tytułu


 


O przyznaniu albo odmowie przyznania tytułu SwR lub PwR zainteresowana szkoła lub przedszkole powiadamiane są przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, w formie elektronicznej – poprzez e-mail, a także odpowiednie oznaczenia na mapie SwR i PwR na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl. Decyzje w zakresie przyznania albo odmowy przyznania tytułu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.


 


W przypadku uzyskania Tytułu, szkoła i przedszkole dodatkowo otrzymują pamiątkową tablicę „Szkoła w Ruchu" lub „Przedszkole w Ruchu”.


 


Ośrodek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu przyznania lub odebrania tytułu SwR lub PwR.


 


 


                    1. VII.         Terminarz konkursu

  1. OGŁOSZENIE AKCJI: 30.10.2013 r.

  2. do 31.12.2013 r.: możliwość przyłączania się szkół i przedszkoli do akcji

  3. do 31.03.2014 r.: przesyłanie formularzy wraz z załącznikami do weryfikacji

  4. do 20.05.2014 r.: zakończenie akcji 

Warto wiedzieć:

Oferta VIII LOS

czytaj wiecej

stypendium2021

czytaj wiecej

Trzymaj forme z 8 LOS

czytaj wiecej
Wszelkie prawa zastrzeżone przez VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
Projekt i realizacja: logo media Media Essence / mediaessence.pl

Ta strona używa pliki cookies (ciasteczka). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej o możliwościach zmiany ustawień przeglądarki internetowej znajdziesz tutaj.